Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §Laatimispvm: 18.3.2019

1. Rekisterinpitäjä

ARV-Suunnittelu Oy
Y-tunnus 2989864-3
Kotipaikka: Tampere

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jukka Vataja
Sasintie 12-17, 39130 Sasi
puh. 050 513 3221
jukka.vataja@arvsuunnittelu.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta. Tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisteri tietosisältö
Käsittelemme ainoastaan niitä tietoja, joita itse toimitat meille. Rekisteristä voi löytyä seuraavia tietoja:
• nimi
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite
• organisaation nimi ja Y-tunnus
• työrooli / titteli
• organisaation osoite
• asiakkuuteen liittyvät tiedot

6. Tietolähteet
Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä sekä sopimuksen solmimisen yhteydessä. Lisäksi keräämme asiakastietojen päivitystietoja myös yritysten verkkosivuilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Pääsääntöisesti emme luovuta asiakastietoja yritykseen kuulumattomille ulkopuolisille tahoille eikä niitä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena luovutamme tietoja, mikäli Suomen viranomaiset niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisesti talletetut tiedot:
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja.
Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että sähköisesti tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisterin tarkastusoikeus ja tietojen päivitys
Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö voidaan lähettää rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Kirjallinen ja yksilöity tiedonkorjauspyyntö tulee lähettää rekisteristä vastaaville yhteyshenkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto tulee osoittaa rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Käsittelemme henkilötietojasi niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme henkilötietojasi, on voimassa. Tämän jälkeen henkilötietojasi käytetään markkinointiin ja muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin. Poistamme henkilötietosi rekisteristämme, kun tiedot eivät muutoin enää ole tarpeellisia käyttötarkoituksiimme.
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle.
Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.